logo bip.gov.pl

 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe ALGAWA Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Przedmiot działalności
1.

Przedmiot działalności

Głównym celem działalności Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju zmierzające do realizowania przedsięwzięć i usług z zakresu zadań własnych gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, transportu lokalnego, utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania infrastruktury gminnej.

Głównym przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (P.K.D), jest:

- 36.00.Z. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

- 37.00.Z. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

- 49.31.Z. Transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski.

Realizacja celu działalności Spółki, odbywa się również poprzez prowadzenie działalności, przedmiotem której zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności (P.K.D), jest:

- 23.61.Z. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

- 25.29.Z. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

- 25.92.Z. Produkcja opakowań z metali,

- 33.14.Z. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

- 38.11.Z. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

- 38.32.Z. Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

- 41.20.Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

- 42.11.Z. Roboty związane z budową dróg i autostrad,

- 42.12.Z. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

- 42.13.Z. Roboty związane z budową mostów i tuneli,

- 42.21.Z. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

- 42.22.Z. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

- 42.91.Z. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

- 42.99.Z. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 43.12.Z. Przygotowanie terenu pod budowę,

- 43.13.Z. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,

- 43.21.Z. Wykonywanie instalacji elektrycznych,

- 43.22.Z. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

- 43.29.Z. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

- 43.31.Z. Tynkowanie,

- 43.32.Z. Zakładanie stolarki budowlanej,

- 43.33.Z. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,

- 43.34.Z. Malowanie i szklenie,

- 43.39.Z. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

- 43.91.Z. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

- 43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 45.20.Z. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

- 46.73.Z. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

- 49.31.Z. Transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski,

- 49.39.Z. Pozostały transport lądowy, pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

- 49.41.Z. Transport drogowy towarów,

- 55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

- 56.21.Z. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych  (Catering),

- 56.29.Z. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

- 68.32.Z. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,

- 73.11.Z. Działalność agencji reklamowych,

- 73.12.B. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

- 73.12.C. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

- 74.10.Z. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

- 77.11.Z. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

- 77.12.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

- 77.31.Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,

- 77.32.Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

- 77.33.Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

- 77.39.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

- 81.29.Z. Pozostałe sprzątanie,

- 81.30.Z. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

- 82.11.Z. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

- 82.19.Z. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

- 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

- 93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

- 96.03.Z. Pogrzeby i działalność pokrewna,

   

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe ALGAWA Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Agnieszka Stępkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Stępkowska
Data wytworzenia informacji: 2014-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-16 11:19

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj